Avís legal

Bis Osteopatia i Fisioteràpia C.B,responsable del lloc web, d’ara endavant responsable, posa a disposició dels usuaris
aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol,
de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N o 166, així com informar tots els
usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el
compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.
Bis Osteopatia i Fisioteràpia C.B es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc
web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se
com suficient amb la publicació al lloc web de Bis Osteopatia i Fisioteràpia C.B.

 1. DADES IDENTIFICATIVES
  Nom de domini: bisfisioterapia.com
  Nom comercial: Bis Fisioteràpia
  Denominació social: Bis Osteopatia i Fisioteràpia C.B
  NIF: E16545238
  Domicili social: C/Son Peretó, 19 (Cantó Ronda Institut 24), – 07500 Manacor (Illes Balears)
  Telèfon: 658593330
  e-mail: l.arevaloacedo@gmail.com
  Inscrita al Registre (Mercantil / Públic):
 2. OBJECTE
  A través d’aquest lloc web, se us ofereix als usuaris la possibilitat d’accedir a la informació dels serveis oferts pel
  responsable.
 3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
  El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements
  necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del responsable o, si escau,
  disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors o dels que tinguin els drets d’explotació. Tots els
  continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com
  inscrits als registres públics corresponents.
  Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i
  comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del responsable.
  Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o
  industrial de lautor.
  Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al responsable i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus
  respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se
  respecte a aquests. El responsable autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts
  concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de bisfisioterapia.com.
  El responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, i no
  implica la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, com tampoc
  suport, patrocini o recomanació per part del mateix. .
  Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial,
  així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del correu electrònic
  l.arevaloacedo@gmail.com.
 4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI

Per lús del lloc web, lusuari manifesta que és major de divuit anys. Per fer ús del lloc web els menors d’edat han
d’obtenir prèviament permís dels pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots
els actes realitzats pels menors a càrrec seu.

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar el lloc web i els serveis que hi estan vinculats, de manera diligent, de
conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el que disposen aquestes condicions generals i les particulars que
siguin d’aplicació, havent d’abstenir-se, així mateix, d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir el
funcionament normal i gaudi per part dels usuaris del Lloc Web i dels serveis vinculats a aquest, o que pogués lesionar
o causar danys als béns i drets de els titulars del lloc web, dels seus proveïdors, usuaris o, en general, de qualsevol
tercer.

L’usuari, en la utilització del lloc web i dels serveis vinculats a aquest, s’obliga a:

 1. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web oa través de qualsevol dels serveis vinculats a aquest,
  cap programa d’ordinador, dada, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic que sigui susceptible
  de causar danys al lloc web, en qualsevol dels serveis vinculats al mateix o en qualssevol equips, sistemes o xarxes dels
  titulars del lloc web, de qualsevol usuari, dels seus proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que altrament sigui
  capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir-ne el funcionament normal.
 2. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat dels altres en la utilització del lloc web o de qualsevol dels
  serveis vinculats a aquest.
 3. No destruir, alterar, inutilitzar o fer malbé les dades, informacions, programes o documents electrònics dels titulars
  del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
 4. No introduir, o difondre qualsevol informació que fos difamatòria, injuriosa, obscena, amenaçadora, xenòfoba, inciti
  a la violència, que inciti a la discriminació per raons de sexe, raça, ideologia o religió o que de qualsevol manera atempti
  contra la moral , l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers
  i, en general, la normativa vigent.

En el cas que qualsevol usuari consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de
qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat al lloc web o accessibles a través del mateix, haurà
d’enviar una notificació als titulars del lloc web dirigint un e-mail a dpo@grupox3.es
El responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web
sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

 1. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL LLOC WEB
  No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions
  contingudes a la web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan
  fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que es puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als
  continguts o les informacions ofertes.
  Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari, si es detecta que un ús del seu
  espai web, o de qualsevol dels serveis oferts en aquest, és contrari a les presents Condicions Generals d’Ús.
  responsable no respondrà davant danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de lús de lespai web.
  Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis,
  sempre que així es notifiqui. En especial no serem responsables dels perjudicis que se’n poguessin derivar, entre
  d’altres, de:
  1.Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el
  funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de
  telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de la empresa.
  2.Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de
  comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
  3.Abús indegut o inadequat de lespai web.
  4.Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per lús de versions no
  actualitzades del mateix. L’administrador de l’espai web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment,
  qualsevol contingut o informació present a l’espai web.

L’empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la mala
utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris d’espai web. Així mateix, queda exonerat de
qualsevol responsabilitat pel contingut i les informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis
de recollida de dades, i aquestes estan únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en
cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte dels serveis esmentats, podrà ser l’Usuari reclamat pels
danys o perjudicis causats.
Vostè mantindrà l’empresa indemne davant de qualsevol dany i perjudici que es derivin de reclamacions, accions o
demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de l’espai web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar
davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivin de l’ús per part seva de robots, spiders, crawlers o eines similars
emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega
irraonable sobre el funcionament de l’Espai Web.

 1. Adreces IP
  Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una
  adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta
  informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior
  de les dades per tal d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de
  pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, ordre de visites, punt d’accés, etc.
 2. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
  Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi
  desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola.